1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD230705 Hot ! Đặc định nhà hàng Tokyo- DD230705 07/11/2024 03 TOKYO 193.600 yên Nam/Nữ T6/2024 07/11/2024 Xem chi tiết
DD230704 Gấp 1 nam Đặc định nhà hàng Tokyo- DD230704 17/11/2024 01 TOKYO 193.000 yên Nam T6/2024 17/11/2024 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD230705 Hot ! Đặc định nhà hàng Tokyo- DD230705 07/11/2024 03 TOKYO 193.600 yên Nam/Nữ T6/2024 07/11/2024 Xem chi tiết
DD230704 Gấp 1 nam Đặc định nhà hàng Tokyo- DD230704 17/11/2024 01 TOKYO 193.000 yên Nam T6/2024 17/11/2024 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS240201 4 nam bò sữa thu nhập tốt- TTS240201 06/03/2024 04 IBARAKI 165,534 yên Nam T9/2024 06/03/2024 Xem chi tiết
DD240301 Đặc định lắp đường ống saitama- DD240301 05/03/2024 01 SAITAMA 250,000 yên Nam T5/2024 04/03/2024 Xem chi tiết
DD240101 Đặc định nông nghiệp ibaraki- DD240101 24/01/2024 01 IBARAKI 983yên/giờ Nam T4/2024 23/01/2024 Xem chi tiết
DD230703 19 man ! Đặc định nhà hàng tokyo - DD230703 17/11/2023 02 TOKYO 193.000 yên Nam 10/06/2024 17/11/2023 Xem chi tiết
DD230707 2 nữ nhà hàng thu nhập cao- DD230707 07/11/2023 02 TOKYO 197, 947 yên Nam T6/2024 06/11/2023 Xem chi tiết
DD231001 28 man ! Đặc định lắp đặt đường ống- DD231001 12/10/2023 0 GUNMA 280.000yên Nam T4/2024 12/10/2023 Xem chi tiết
DD231001 Đặc định chăn nuôi Tochigi- DD231001 08/10/2023 04 TOCHIGI 1000 yên/h Nam T1/2024 08/10/2023 Xem chi tiết
DD220602 Hot ! Đặc định nhà hàng tokyo- DD220602 25/08/2023 01 TOKYO 193,200 yên Nam T12/2023 24/08/2023 Xem chi tiết
DD230701 20man ! Đặc định nhà hàng- DD230701 13/07/2023 06 TOKYO 200.000 yên Nam- Nữ Sau khi đầy đủ hồ sơ 4-6 tháng 13/07/2023 Xem chi tiết
DD230702 20 man ! Đặc định nhà hàng tokyo- DD230702 13/07/2023 01 TOKYO 200.000 yên Nữ 01/03/2024 13/07/2023 Xem chi tiết
0971858022